THEORETICAL FRAMEWORK OF FACTORS AFFECTING THE MANAGEMENT CAPACITY OF MIDDLE-LEVEL MANAGERS IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

  • Luu Minh Huyen Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: management capacity, middle-level management, small and medium enterprises

Abstract

This study aimed to propose a theoretical framework to identify the factors affecting the management capacity of middle-level managers in small and medium enterprises. The research results showed that the management capacity of middle managers in enterprises includes three components: “management qualities”, “management knowledge”, “management actions” and influenced by four factors: “manager himself”, “enterprise’s policy”, “directing decisions of senior managers “, “competitive environment of enterprises”.

References

Phạm Thị Diệu Anh, Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực quản lý của nhà quản trị cấp trung tại các doanh nghiệp thuốc lá ở Việt Nam, 2020, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

Đỗ Anh Đức, Nâng cao năng lực quản lý của giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Hà Nội, 2015, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

Bass, BM, Hand book of leadership:a survey of theory and research, 1990, New York, FreePress.

Donald J. Campbell & Gregory J. Dardis, The “Be, Know, Do” Model of Leader Development, Academic Journal Article from Human Resource Planning, 2004, Vol. 27, Fall 2004, pp. 23-28.

Trần Thị Vân Hoa, Xây dựng năng lực của cán bộ quản lý cấp trung trong doanh nghiệp. Tạp chí Quản lý Kinh tế, 2009, số 26, tháng 5+6/2009, tr. 60-65.

Trần Thị Phương Hiền, Năng lực lãnh đạo của đội ngũ CEO Việt Nam (Khảo sát nghiên cứu ở Hà Nội), 2014, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

Lê Văn Thuận, Nghiên cứu năng lực lãnh đạo cấp trung tại các doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông Việt Nam, 2019, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

Published
2021-12-31
How to Cite
Luu Minh Huyen. (2021). THEORETICAL FRAMEWORK OF FACTORS AFFECTING THE MANAGEMENT CAPACITY OF MIDDLE-LEVEL MANAGERS IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES. UTEHY Journal of Science and Technology, 32, 121-126. Retrieved from https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/511