A PROPOSED THEORITICAL MODEL FOR ASSESSING THE EXECUTIVE CAPACITY OF SMALL ENTERPRISE DIRECTORS

  • Hoang Hai Bac
Keywords: executive capacity, small enterprise directors

Abstract

This article was conducted to build a theoretical model for evaluating executive capacity of directors of small enterprises. Through the methods of overview of research situation, expert method, and personal interview method. The article proposes a theoretical model with 18 typical criteria divided into three groups: The group of “typical knowledge” includes 6 criteria; group of “typical skills” includes 7 criteria; group of “typical qualities” includes 5 criteria.

References

Đỗ Anh Đức, 2015, Nâng cao năng lực quản lý của giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Hà Nội, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội

Bass, BM, Hand book of leadership:a survey of theory and research, 1990, New York, FreePress.

Donald J. Campbell & Gregory J. Dardis, The “Be, Know, Do” Model of Leader Development. Academic Journal Article from Human Resource Planning, 2004, Vol.27, Fall 2004, pp.23-28.

Kerstin Keen, Năng lực quản lý, Giáo trình giảng dạy tại tại lớp VIE/96/029 của Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, 2000.

Phạm Anh Tuấn, 2016, Nâng cao năng lực điều hành của Giám đốc doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập quốc tế - Nghiên cứu điển hình trong ngành Điện Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội

Trần Thị Vân Hoa, 2011, Nâng cao năng lực lãnh đạo cho giám đốc điều hành các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

Trần Thị Phương Hiền, 2014, Năng lực lãnh đạo của đội ngũ CEO Việt Nam (Khảo sát nghiên cứu ở Hà Nội), Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

Richard. E. Boyatzis, The Competenct Manager: A model for effective performance, New York: Wiley, 1982, pp. 20-25.

Lê Quân, Nguyễn Quốc Khánh, “Đánh giá năng lực giám đốc điều hành doanh nghiệp nhỏ Việt Nam qua mô hình ASK”. chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012, số 28/2012.

Published
2021-12-31
How to Cite
Hoang Hai Bac. (2021). A PROPOSED THEORITICAL MODEL FOR ASSESSING THE EXECUTIVE CAPACITY OF SMALL ENTERPRISE DIRECTORS. UTEHY Journal of Science and Technology, 32, 116-120. Retrieved from https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/510