RESEARCH ON EFFECTS OF ADDITIONAL MATERIAL, WELDING TECHNOLOGY PARAMETERS ON SIZE, MICROSTRUCTURE AND CHEMICAL COMPOSITION OF WELDING IN SAW TECHNOLOGY WITH ADDITIONAL METAL POWDER

  • Le Van Thoai Hung Yen University of Technology and Education
  • Nguyen Minh Tan Hung Yen University of Technology and Education
  • Nguyen Van Nhat Hung Yen University of Technology and Education
  • Nguyen Thanh Phu Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: Submerged Arc Welding (SAW), Additional metal powder ratio

Abstract

In addition to the mechanical properties, the size, shape, microstructure as well as the chemical composition of the weld are factors that directly or indirectly affect the load carrying capacity of the weld joint. Unreasonable weld size causes stress concentration, reduction of load-bearing cross-section and defects in weld joints, inconsistency in microstructure as well as weld metal chemical composition as factors causing drastically reduce the mechanical properties of the weld. Therefore, by experimental results, this study will present the influence of the percentage of additional metal, welding technology parameters on the size, microstructure and chemical composition of the weld. Thereby serving as a basis for the appropriate selection of parameters in the design of the process of welding connections by SAW welding technology with additional metal powder.

References

Houldcroft P T, “Submerged Arc Welding”, 1989, Abington publishing, Woodhead Publishing Ltd in association with The Welding Institute Cambridge England.

Ngô Lê Thông, “Công nghệ hàn điện nóng chảy. Tập I”, 2004, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

Viện nghiên cứu cơ khí Bộ công thương, “Nghiên cứu và đưa vào ứng dụng trong sản xuất các công nghệ hàn tiên tiến, vật liệu hàn chất lượng cao phục vụ các ngành đóng tầu thủy, đầu máy xe lửa, thiết bị hóa chất, dầu khí và thiết bị áp lực”, báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Nhà nước, KHCN 05-05, 2001, tr. 65- 76.

Phillip D. Thomas, “Automatic submerged arc welding with metal power additions to increase productivity and maintain quality”, 1986, newport news shipbuiding 4101 Washington avenue newport news, va 23607.

Sachchida Nand and Pravin Kumar Singh, “Effect of addition of metal powder on deposition rate mechanical properties and metallographic property of weld joints during submerged arc welding process”. Journal of Machining and Forming Technologies, Volume 6, Numbers 3-4.

By N. Bailey, “Submerged Arc Welding Ferritic Steelswith Alloyed Metal Powder”. Supplement to the Welding Journal, August 1991.

Tušek. J, Suban. M, “High-Productivity Multiple-Wire Submerged-Arc Welding and Cladding with Metal-Powder Addition”.

Chandel R. S., Seow H. P., Cheong F. L, “Effect of metal powder addition on mechanical properties of submerged arc welds”. Journal of Materials Science Letters, vol. 17, 1998, pp. 1785-1786.

Nguyễn Đức Thắng, Trần Huy Hiệp, Đào hồng Thái, “ Đảm bảo chất lượng hàn”, 2009, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

https://vanbanphapluat.co/tcvn-1765-1975-thep-cacbon-ket-cau-thong-thuong-mac-thep-va-yeu-cau-ky-thuat

Nguyễn Văn Thông, “Vật liệu hàn”, 2012, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

https://www.hoganas.com/globalassets/media/sharepoint-documents/BrochuresanddatasheetsAllDocuments/IronpowderforWeldingApplications.pdf

AWS D1.1/D1.1M:2010, Structural Welding Code – Steel, An American National Standard.

Lê Công Dưỡng, “Vật liệu học”, 2000, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội.

Published
2022-03-09
How to Cite
Le Van Thoai, Nguyen Minh Tan, Nguyen Van Nhat, & Nguyen Thanh Phu. (2022). RESEARCH ON EFFECTS OF ADDITIONAL MATERIAL, WELDING TECHNOLOGY PARAMETERS ON SIZE, MICROSTRUCTURE AND CHEMICAL COMPOSITION OF WELDING IN SAW TECHNOLOGY WITH ADDITIONAL METAL POWDER. UTEHY Journal of Science and Technology, 31, 77-83. Retrieved from https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/481