NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ BƯỚC TIẾN ĐẾN ĐỘ NHÁM BỀ MẶT KHI GIA CÔNG THÉP C45 BẰNG PHƯƠNG PHÁP WEDM

  • Tran Van Thang Hung Yen University of Technology and Education
  • Vu Huu Chuyen Hung Yen University of Technology and Education
  • Pham Thi Hoa Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: WEDM, độ nhám bề mặt, thép C45

Abstract

Nghiên cứu này thực nghiệm ảnh hưởng của hai thông số là cường độ dòng điện và bước tiến đến độ nhám bề mặt khi gia công bằng WEDM (Wire Elechtrical Discharge Machining) thép C45. Nghiên cứu cũng đưa ra được ảnh hưởng của cường độ dòng diện (I) và bước tiến (S) đến độ nhám bề mặt (Ra). Xây dựng phương trình toán học thể hiện mối quan hệ giữa độ nhám bề mặt với cường độ dòng điện và bước tiến. Kết quả thực nghiệm cho thấy cường độ dòng điện tăng độ nhám bề mặt tăng, bước tiến tăng độ nhám cũng tăng khi gia công thép C45 bằng phương pháp WEDM. Kết quả nghiên cứu làm tiền đề cho việc tối ưu hóa chất lượng bề mặt chi tiết gia công bằng phương pháp WEDM trong tương lai.

Published
2021-06-30
How to Cite
Tran Van Thang, Vu Huu Chuyen, & Pham Thi Hoa. (2021). NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ BƯỚC TIẾN ĐẾN ĐỘ NHÁM BỀ MẶT KHI GIA CÔNG THÉP C45 BẰNG PHƯƠNG PHÁP WEDM. UTEHY Journal of Science and Technology, (30), 95-100. Retrieved from https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/462