ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN CẮT ĐẾN ĐỘ NHÁM BỀ MẶT KHI GIA CÔNG NHÔM A6061 VÀ INOX201

  • Nguyen Anh Tuan Hung Yen University of Technology and Education
  • Do Xuan Hung Hung Yen University of Technology and Education
  • Pham Thi Hoa Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: Inox201, Hợp kim nhôm A6061, độ nhám bề mặt

Abstract

Chất lượng bề mặt chi tiết sau gia công luôn là vấn đề được các nhà công nghệ quan tâm vì nó quyết định đến năng suất và hiệu quả kinh tế của sản phẩm. Để đạt được mục tiêu trên thì việc đánh giá ảnh hưởng của các thông số trong quá trình gia công là yếu tố quan trọng giúp cải thiện chất lượng bề mặt. Nghiên cứu này đã thực nghiệm và so sánh ảnh hưởng của các thông số cắt: tốc độ cắt, chiều sâu cắt, lượng chạy dao đến độ nhám bề mặt cho hai vật liệu vật liệu: hợp kim nhôm A6061 và Inox 201. Nghiên cứu phân tích đánh giá mức độ ảnh hưởng của các thông số cắt đến độ nhám bề mặt của từng vật liệu. Đối với hợp kim nhôm A6061 thì vận tốc cắt ảnh hưởng nhiều đến độ nhám bề mặt còn với Inox201 yếu tố ảnh hưởng nhiều đến độ nhám bề mặt lại là lượng chạy dao. Kết quả của nghiên cứu giúp các nhà công nghệ điều chỉnh các thông số cắt để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

References

R. K. Bhushan, S. Kumar, and S. Das, “Effect of machining parameters on surface roughness and tool wear for 7075 Al alloy SiC composite,” pp. 459–469, 2010.

S. Finish, “Surface Finish and Residual Stresses Induced by Orthogonal Dry Machining of AA7075-T651,” pp. 1603–1624, 2014.

A. Bordin, S. Bruschi, and A. Ghiotti, “The effect of cutting speed and feed rate on the surface integrity in dry turning of CoCrMo alloy,” Procedia CIRP, vol. 13, pp. 219–224, 2014.

O. Çolak, C. Kurbanoǧlu, and M. C. Kayacan, “Milling surface roughness prediction using evolutionary programming methods,” Mater. Des., vol. 28, no. 2, pp. 657–666, 2007.

M. Nalbant, H. Gökkaya, and G. Sur, “Application of Taguchi method in the optimization of cutting parameters for surface roughness in turning,” Mater. Des., vol. 28, no. 4, pp. 1379–1385, 2007.

K. Bouacha, M. A. Yallese, T. Mabrouki, and J. F. Rigal, “Statistical analysis of surface roughness and cutting forces using response surface methodology in hard turning of AISI 52100 bearing steel with CBN tool,” Int. J. Refract. Met. Hard Mater., vol. 28, no. 3, pp. 349–361, 2010.

Published
2021-06-30
How to Cite
Nguyen Anh Tuan, Do Xuan Hung, & Pham Thi Hoa. (2021). ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN CẮT ĐẾN ĐỘ NHÁM BỀ MẶT KHI GIA CÔNG NHÔM A6061 VÀ INOX201. UTEHY Journal of Science and Technology, (30), 45-50. Retrieved from https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/454