NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG MỨC GA CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHI PHÍ NHIÊN LIỆU RIÊNG CỦA LIÊN HỢP MÁY KÉO

  • Vu Xuan Truong Hung Yen University of Technology and Education
  • Nguyen Nang Minh Hung Yen University of Technology and Education
  • Nong Van Vin Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: năng suất liên hợp máy kéo, đặc tính động cơ đốt trong, bộ điều tốc động cơ, định mức tiêu hao nhiên liệu máy kéo

Abstract

Bài báo giới thiệu một phương pháp nghiên cứu lý thuyết-thực nghiệm về sự ảnh hưởng của mức ga động cơ diesel đến năng suất và chi phí nhiên liệu riêng của các liên hợp máy kéo khi làm việc trên đồng ruộng. Cơ sở của phương pháp là dựa trên đường đặc tính ngoài thực nghiệm của động cơ kết hợp phương pháp tính toán lý thuyết để xây dựng các đường đặc tính cục bộ của động cơ diesel, từ đó nghiên cứu ảnh hưởng mức ga động cơ đến năng suất và chi phí nhiên liệu riêng của liên hợp máy. Đây là một vấn đề còn mang tính thời sự trong chuyên ngành. Phương pháp đã được áp dụng thử cho liên hợp máy kéo MTZ-80 với cày chảo CD-7-20. Các kết quả nghiên cứu có thể tham khảo khi nghiên cứu khai thác có hiệu quả các liên hợp máy máy kéo nông nghiệp tại Việt Nam.

References

Lê Thính, Nghiên cứu xác định một số thông số tối ưu của liên hợp máy làm đất lúa vùng đồng bằng Sông Hồng – Luận văn thạc sĩ KHKT - Trường ĐHNN I – Hà Nội, 1993.

Nông Văn Vìn, Nghiên cứu cải thiện các tính chất hoạt động của máy kéo nông nghiệp ở đồng bằng Sông Hồng - Đề tài cấp Bộ, mã số B2001-32-08, 2003.

Nông Văn Vìn, Nghiên cứu cải tiến máy kéo nông nghiệp để làm việc trên đất dốc lâm nghiệp - Đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước, mã số KC-07-26-01, 2005.

V.V. Guskov, N.N. Velev, Tractors - Theory, Mashnostoenie Publishing House, Moscow, 1988.

L. Iliev, V. Kostov, D. Pilev, Gorivni Urebi and Automatically Controlled on Gorene Engines, Ed. “Tenika” - Sofia, 1985.

Published
2021-04-12
How to Cite
Vu Xuan Truong, Nguyen Nang Minh, & Nong Van Vin. (2021). NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG MỨC GA CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHI PHÍ NHIÊN LIỆU RIÊNG CỦA LIÊN HỢP MÁY KÉO. UTEHY Journal of Science and Technology, (29), 54-60. Retrieved from https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/433