NGHIÊN CỨU SỰ SUY GIẢM CƯỜNG ĐỘ PHÁT XẠ THEO THỜI GIAN CỦA DUNG DỊCH HẠT NANO SẮT TỪ TRONG TỪ TRƯỜNG

  • Pham The Tan Hung Yen University of Technology and Education
  • Hoang Van Han Hung Yen University of Technology and Education
  • Vu Thi Kim Lien University of Fire Prevention and Fighting
Keywords: cường độ, dung dịch nano, SPAN-60, suy giảm

Abstract

Chúng tôi đã chế tạo dung dịch nano chứa hạt CaFe0.05Mn0.95O3. Dung dịch nano được hoạt hóa bằng chất hoạt hóa bề mặt SPAN-60 trong dung môi là aceton. Kết quả thực nghiệm cho thấy có tồn tại đỉnh huỳnh quang; tại giá trị từ trường đặt vào 270 Gauss, cường độ phát xạ cực đại của dung dịch nano sắt từ bị suy giảm đáng kể theo thời gian (khoảng 50% sau 60 phút tính từ thời điềm ban đầu). Nguyên nhân của sự suy giảm ánh sáng có thể là do sự xuất hiện cộng hưởng lưỡng cực dipol và tán xạ spin - dipol. Chúng ta thảo luận về cấu trúc điện tử của dung dịch nano và nêu ra các khả năng và các cơ chế khác nhau có thể dẫn đến hiện tượng suy giảm cường độ huỳnh quang dưới tác dụng của từ trường ngoài. Thực nghiệm này có thể mang lại những ứng dụng có ý nghĩa trong các thiết bị điều khiển, kiểm soát ánh sáng bằng từ trường.

References

S. Kolesnik., B. Dabrowski., J. Mais., D. E. Brown., R. Feng., O. Chmaissem., R. Kruk. and C. W. Kimball., “Magnetic phase diagram of cubic perovskites SrMn1-xFexO3”, Physical Review B, 67, p. 144402, 2003.

Stephen Blundell, Magnetism in Condensed Matter, Oxford Maser Series in Condensed Matter Physics, University of Oxford, 2001.

X.J. Liu., Z.Q. Li., P. Wu., H.L. Bai., E.Y. Jiang., “The effect of Fe doping on structural, magnetic and electrical transport properties of CaMn1−xFexO3 (x = 0–0.35)”, Solid State Communications, 142, pp. 525–530, 2007.

E. Mastronardo, X. Qian, Juan M. Coronado, Sossina M. Haile., “The favourable thermodynamic properties of Fe-doped CaMnO3 for thermochemical heat storage”, Journal of Materials Chemistry A, 8, pp. 8503-8517, 2020.

Published
2021-04-12
How to Cite
Pham The Tan, Hoang Van Han, & Vu Thi Kim Lien. (2021). NGHIÊN CỨU SỰ SUY GIẢM CƯỜNG ĐỘ PHÁT XẠ THEO THỜI GIAN CỦA DUNG DỊCH HẠT NANO SẮT TỪ TRONG TỪ TRƯỜNG. UTEHY Journal of Science and Technology, (29), 26-29. Retrieved from https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/425