DEVELOPING HIGH-TECH AGRICULTURE IN HUNG YEN PROVINCE – A NUMBER OF ISSUES THAT NEED TO BE ADDRESSED

  • Hoang Minh Duc Hung Yen University of Technology and Education
  • Nguyen Quoc Tuan Hung Yen University of Technology and Education
  • Do Van Cuong Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: High-technical agriculture, High-tech Agricultural Development

Abstract

In this article, the author focuses on clarifying a number of theoretical issues on hi-tech agriculture and hi-tech agricultural development, analyzing some current issues in hi-tech agricultural development in the province. Hung Yen, clarifying some shortcomings and limitations, then pointing out the issues that need to be solved to develop high-tech agriculture in the province in the coming time.

References

Bùi Huy Hiền, Một số ý kiến về tiêu chí, nội dung, quy mô bước đi và các chính sách vĩ mô nhằm phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Kỷ yếu hội thảo phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam, Bộ NN&PTNT, 2007.

Cục thống kê tỉnh Hưng Yên, Niên giám thống kê tỉnh Hưng Yên năm 2015, 2016, 2017, NXB thống kê, Hà Nội, 2016, 2017, 2018.

Mike Baroni, The bridge on agriculture and information Technology. Innovation and Urgency: Toward a New Green Revolution. National Academy of Engineering. USA, 2011.

Hoàng Minh Đức, Lê Thị Thương, Hồ Bạch Tuyết, “Phát triển nông nghiệp CNC hướng đi tất yếu của ngành nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế”. Tạp chí Khoa học & kinh tế, số 167 tháng 8 năm 2016, tr. 40-44.

Hoàng Minh Đức, “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Hưng Yên theo hướng hiện đại”, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện KHXH, 2018.

Tỉnh ủy Hưng Yên, Chương trình phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện Đại hóa, giá trị gia tăng cao, bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai Đoạn 2016-2020, Định hướng Đến năm 2030.2016.

UBND tỉnh Hưng Yên, Chương trình phát triển nông nghiệp hàng hóa hiệu quả cao tỉnh Hưng Yên giai Đoạn 2011-2015, Định hướng Đến năm 2020, Hưng Yên, 2015.

Published
2019-07-10
How to Cite
Hoang Minh Duc, Nguyen Quoc Tuan, & Do Van Cuong. (2019). DEVELOPING HIGH-TECH AGRICULTURE IN HUNG YEN PROVINCE – A NUMBER OF ISSUES THAT NEED TO BE ADDRESSED. UTEHY Journal of Science and Technology, 22, 54-60. Retrieved from https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/39