APPLICATION OF NUMERICAL SIMULATION STUDY TO HOT FORMING PROCESS FOR MANUFACTURING OF SPUR GEAR BY USING TUBE WORKPIECE

  • Phan Thi Ha Linh Hung Yen University of Technology and Education; Hanoi University of Science and Technology
  • Nguyen Dac Trung Hanoi University of Science and Technology
Keywords: Bulk foming, Hot foming, Numerical simulation of forming process, Spur gear, Defect in bulk formed product

Abstract

This paper presents the results of research and application of information technology in improving training management in faculties - Hung Yen University of Technology and Education. Based on the Visual Basic for Applications (VBA) programming language in Excel. The result of the paper is that the UTE-EDU module is integrated in Excel to check, export, and look up information from the school's training management system (EDUSOFT), ensuring accuracy, speed, and effectiveness high fruit.

References

Nguyễn Minh Vũ, Nguyễn Tất Tiến, Nguyễn Đắc Trung, Lý thuyết dập tạo hình, NXB Bách khoa Hà Nội, 2009.

Nguyễn Mậu Đằng, Phạm Văn Nghệ, Nguyễn Trung Kiên, Đinh Văn Phong, Trần Đức Cứu, Công nghệ tạo hình khối, NXB Bách khoa Hà Nội, 2008.

Trịnh Minh Tân, Nguyễn Đắc Trung, Phan Thị Hà Linh, Nghiên cứu công nghệ chồn ống để chế tạo chi tiết phục vụ công nghiệp quốc phòng. Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XII, Đại học Duy Tân, TP Đà Nẵng, 7/8/2015. ISBN 978-604-913-459-3, tr. 1218-1223.

Nguyễn Văn Yến, Giáo trình Chi tiết máy, NXB Giao thông Vận tải, 2011.

Phan Thị Hà Linh, Nguyễn Đắc Trung, Xác định kích thước hình học phù hợp của phôi ống cho nguyên công chồn nhờ mô phỏng số. Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí – động lực 2016, Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2016. ISBN 978-604-95-0040-4, tr. 418-424.

Nguyễn Đắc Trung, Lê Thái Hùng, Nguyễn Như Huynh, Nguyễn Trung Kiên, Mô phỏng số quá trình biến dạng, NXB Bách khoa Hà Nội, 2011.

Boroomand, B., Parvizian, J. and Pishevar, A.R., “Contact Modeling in Forging Simulation”. Journal of Materials Processing, 2002, Vol. 125/126, pp. 583-587.

Published
2019-07-10
How to Cite
Phan Thi Ha Linh, & Nguyen Dac Trung. (2019). APPLICATION OF NUMERICAL SIMULATION STUDY TO HOT FORMING PROCESS FOR MANUFACTURING OF SPUR GEAR BY USING TUBE WORKPIECE. UTEHY Journal of Science and Technology, 22, 18-23. Retrieved from https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/34