ACCOUNTING SERVICES – THE REAL SITUATION AND THE SOLUTIONS FOR ACCOUNTING SERVICE ACTIVITIES IN VIETNAM AT PRESENT

  • Dao Thi Quynh Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: accounting services, accounting service quality

Abstract

The trend of international economic integration not only brings to many opportunities but also sets out the challenges and difficulties for Vietnamese accounting services enterprises. With the goal of comprehensive integration and international equality, the accounting services enterprises always focus on developing quality improvement, improving the professional capacity to gradually affirm the position of accounting profession activities in the international market. Through the real generalization of the service status of accounting and analysis of the limitations and existence of this type of service in the current condition, This post has proposed several solutions to improve the quality of accounting services in Vietnam in advance of the volatility new. To improve the quality of accounting services, the system of solutions is proposed including improving the quality of accounting human resources, raising the awareness of the quality of accounting services and enhancing quality control accounting service quality, strengthening the application of professional ethical standards of accounting. Especially, in increasing the quality control of accounting services, there must be synchronous coordination of service providers, customer, and management agencies, professional associations concerned with comprehensive, flexible and effective strategies.

References

Đinh Thị Thuỳ Liên, Phát triển thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán Việt Nam: Thực trạng và đề xuất. Tạp chí tài chính, 2018, Số 4, tr. 35-38.

Phan Thanh Huyền, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Nguyễn Thị Diễm Trinh, Trần Thị Kim Chi, Nghiên cứu các yếu tố tác động đến hành vi lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Trà Vinh. Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, 2018, Số 12, tr. 60-62.

Phạm Xuân Thành, Nghiên cứu nhân tố tác động đến chất lượng dịch vụ kế toán đối với doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, 2017, Số 9, tr. 69-71.

Trần Ngọc Thuý, Thực trạng nguồn nhân lực ngành kế toán nước ta hiện nay và đề xuất một số giải pháp cho thời gian tới. Tạp chí công thương, 2017, Số 3, tr. 215-217.

Published
2019-07-10
How to Cite
Dao Thi Quynh. (2019). ACCOUNTING SERVICES – THE REAL SITUATION AND THE SOLUTIONS FOR ACCOUNTING SERVICE ACTIVITIES IN VIETNAM AT PRESENT. UTEHY Journal of Science and Technology, 22, 61-67. Retrieved from https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/32