FACTORS AFFECT THE INCOME OF THE EMPLOYEE IN ENTERPRISES: CASE STUDY HUNG YEN TEXTILE AND GARMENT ENTERPRISES

  • Nguyen Thi Mo Hung Yen University of Technology and Education
  • Nguyen Thi My Hung Yen University of Technology and Education
  • Hoang Van Hue Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: Income, textile enterprises

Abstract

The article shows 4 factors affecting the income of workers in textile enterprises in Hung Yen province including factors outside enterprises, factors in enterprises, workers and work value. The analytical results show that the most influential factor on workers' income depends on workers themselves such as professional qualifications, skills, skills and skills of workers. The second factor, which is the factor within the enterprise, depends on the financial ability, the policies of the business, the vision of the leader, the corporate culture ... The factor outside the enterprise and Work value also has the same impact on workers' income.

References

Trần Xuân Cầu, Giáo trình Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2014.

Hoàng Xuân Hiệp, Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực cho ngành dệt may Việt Nam đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0. Tạp chí tài chính, tháng 12/2017, 2017.

Trần Thị Vân Hoa và cộng sự, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những yêu cầu đặt ra đối với đào tạo nguồn nhân lực của Việt Nam. Kinh tế & Phát triển, 2016, số 233.

Vũ Quang Thọ, Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trước yêu cầu hội nhập và cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam, 2017, số 35, tr. 5-7.

Samuelson, P., & Nordhaus, D. Macroeconomics (19th ed.). New York, NY: McgrawHill, 2001.

Smith, A., An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (5 th ed.). London, UK: Methuen & Co., Ltd, 1904.

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên năm 2018.

Báo cáo nhân lực của các doanh nghiệp dệt may tỉnh Hưng yên 2018.

Published
2020-04-11
How to Cite
Nguyen Thi Mo, Nguyen Thi My, & Hoang Van Hue. (2020). FACTORS AFFECT THE INCOME OF THE EMPLOYEE IN ENTERPRISES: CASE STUDY HUNG YEN TEXTILE AND GARMENT ENTERPRISES. UTEHY Journal of Science and Technology, 22, 68-74. Retrieved from https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/30