EXPERIENCES OF SOLVING ACCOMODATION FOR WORKERS IN THE INDUSTRIAL ZONES. LESSONS DRAWN FOR HUNG YEN PROVINCE

  • Do Van Cuong Hung Yen University of Technology and Education
  • Do Van Hung Pho Noi General Hospital
Keywords: accommodation, housing, workers, industrial zones, Hung Yen

Abstract

Hung Yen has strong industrial growth with many springing-up industrial zones, which creates jobs for thousands of workers. However, the accommodation issue for workers still has many problems: lack of accommodation, low-quality accommodation, degraded accommodation environment, ... In this article, the author will focus on synthesizing domestic and international experiences. From that, lessons ofsolving accommodation for workers drawn to apply in Hung Yen Province

References

Nguyễn Đình Cường, Nhà ở cho người lao động tại các khu công nghiệp,

http://khucongnghiepvn.vn/bai-viet/2/nha-o-cho-nguoi-lao-dong-trong-cac-kcn ;

Niên giám thống kê tỉnh Hưng Yên 2014

Bùi Văn Dũng (2015), Giải quyết vấn đề nhà ở cho người lao động các khu công nghiệp - Nghiên cứu trên địa bàn một số tỉnh Bắc Trung bộ, Luận án tiến sĩ – Đại học Kinh tế quốc dân

Phan Minh Toàn Thư (2014), Nhà ở cho công nhân ở các khu công nghiệp: Kinh nghiệm và giải pháp, Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam, số 164(200).

Mai Ngọc Cường (2013), Chính sách xã hội đối với di dân nông thôn – thành thị ở Việt Nam hiện nay, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội

Hoàng Lộc (2015), 4 giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho công nhân, http://www.laodongdongnai.vn/Cong-doan/Hoat-dong/2A0257/4-giai-phap- nham-dap-ung-nhu-cau-nha-o-cho-cong-nhan.aspx;

Published
2017-01-12
How to Cite
Do Van Cuong, & Do Van Hung. (2017). EXPERIENCES OF SOLVING ACCOMODATION FOR WORKERS IN THE INDUSTRIAL ZONES. LESSONS DRAWN FOR HUNG YEN PROVINCE. UTEHY Journal of Science and Technology, 12, 120-125. Retrieved from https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/243