PREPARATION OF ORGANOCLAY FROM BENTONITE BINH THUAN AND SURVEY OF ITS APPLICABILITIES TO REMOVAL OF NI2+ FROM AQUEOUS SOLUTION

  • Nguyen Trong Nghia Hung Yen University of Technology and Education
  • Nguyen Thi Thanh
Keywords: organoclay; layered structure; polluted water

Abstract

Preparation of organoclay from bentonite Binh Thuan and cetyltrimethylamonium bromide (CTAB) in aqueous solutions have been studies. prepared organoclay are in layered structure with d(001) ~4nm and CTAB intercalated into bentonite in ~40% (in mass).
Survey of Organoclay Applicabilities to Removal of Heavy Metals from Aqueous Solution. The study showed that: appropriate reaction temperature: 600C; appropriate reaction time: 4 hours; appropriate concentration: 1mg/l; pH = 4. The results indicate that the use of organoclay could provide a cheap and technically viable option for heavy metals removal from polluted water.

 

References

Thân Văn Liên và cộng sự (2009), “Nghiên cứu công nghệ chế tạo montmorillonite (MMT) từ

nguồn khoáng thiên nhiên làm nguyên liệu cho nanoclay”, Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài KHCN

cấp Nhà nước mã số KC02-06/06/10.

Cao Anh Dũng và cộng sự, Một số kết quả nghiên cứu tổng hợp sét hữu cơ từ sét Bình Thuận để sử

dụng cho ngành dầu khí, Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHCN “30 năm dầu khí Việt Nam” , Hà Nội

Quách Đăng Triều, Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng vật liệu nano-polyme-composite, Báo cáo tổng

kết đề tài cấp Nhà nước, mã số KC.02.07, Hà Nội, tháng 12/2003.

Nguyễn Đức Nghĩa, Hóa học nano công nghệ nền và vật liệu nguồn, Nhà xuất bản Khoa Học Tự

nhiên và Công Nghệ Hà Nội, 2007

Đặng Tuyết Phương, Nghiên cứu cấu trúc, tính chất hoá lý và một số ứng dụng của bentonite Thuận

Hải Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Trung tâm khoa học Tự nhiên và Công nghệ quốc gia, Hà Nội, 1995

K.Bhattacharyya and S.Gupta," Adsorption of a few heavy metals on natural and modified kaolinite

and montmorillonite: A review," Advance in colloid and interface science, vol. 140, 2008, pp.

S.Veli and B. Alyuz, "Adsorption of copper and zinc from aqueous solution by using natural clay,"

Journal of Hazardous Materials, vol. 149, 2007, pp. 226-233.

A. Mansri, K.Benabadji, J. Desbrières and J. François, "Chromium removal using modified poly(4-

vinylpyridinium) bentonite salts," Desalination ,vol. 245, 2009, pp. 95–107.

L.Yun, S. Xing, X. Qiming, C. Haidong, Z. Huixian and G. Shixiang , "Adsorption of copper and

lead in aqueous solution onto bentonite modified by 4-methylbenzo-15-crown-5,"Journal of

Hazardous Materials, vol. B137, 2006, pp. 1149–1155.

Naseem, R. and Tahir, S.S. (2001) Removal of Pb(II) from Aqueous/acidic Solutions by using

Bentonite as An Adsorbent, Water Res., 35: 3982-3986.

Önal, M. (2007) Swelling and Cation Exchange Capacity Relationship for the Samples Obtained

from A Bentonite by Acid Activations and Heat Treatments, Applied Clay Science, 37: 74-80.

Barbier, F., Duc, G. and Petit-Ramel, M. (2000) Adsorption of Lead and Cadmium Ions from

Aqueous Solution to the Montmorillonite/water Interface, Colloids Surf. A: Physicochem. Eng.

Aspects, 166: 153-159.

F.Kooli & P.C.M.M Magusin (2004), Adsorption of cetyltrimetylamonium ion on an acid - activated

smectite and their thermal stability, clay mineral 40 (2005) 233- 243.

Charles Kausch. Flame retadant polyolefin compositions containing organically modified clay.. USP

, 414, 070 B1. Jul. 2, 2002.

Published
2017-01-12
How to Cite
Nguyen Trong Nghia, & Nguyen Thi Thanh. (2017). PREPARATION OF ORGANOCLAY FROM BENTONITE BINH THUAN AND SURVEY OF ITS APPLICABILITIES TO REMOVAL OF NI2+ FROM AQUEOUS SOLUTION . UTEHY Journal of Science and Technology, 12, 104-110. Retrieved from https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/241