THE ROLE OF PHILOSOPHER IN THE FORM OF THE DIALECTICAL THINKING FOR STUDENT

  • Le Thi Thom Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: The Marxism, phylosophy, dialectical thinking

Abstract

In the posts, the author points out the four specific roles of philosophy contributes to the formation and development of dialectical thinking, that is: formed a materialist world view and dialectical thinking; understand the contents of the principles, rules, and disciplines of material dialectics; overcoming the mistakes in thinking, overcome metaphysical thinking, disease experience, subjective voluntarism; enhance the capacity of theoretical thinking, thinking capacity generalized and abstract. On the basis of a clear understanding of the role of philosophy, students will be motivated to study well, stimulate and stimulate interest in the subject.

References

Ph.Ăngghen (1971), Biện chứng của tự nhiên, NXB Sự thật, Hà Nội.

Phùng Văn Bộ (2001), Một số vấn đề về phương pháp giảng dạy và nghiên cứu triết học, NXB Giáo dục.

Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Lê Văn Đoán, Đào Đức Doãn (2012), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, ĐHSPHN.

Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (2009), NXB Chính trị Quốc gia.

Giáo trình Triết học Mác – Lênin (2006), NXB Chính trị Quốc gia.

C.Mác và Ph.Ăngghen (1994), Toàn tập, tập 20, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

Vũ Văn Viên (1992), “Rèn luyện nâng cao năng lực tư duy khoa học cho sinh viên, học sinh”, Tạp chí Đại học và giáo dục chuyên nghiệp, (số 2).

Published
2018-01-08
How to Cite
Le Thi Thom. (2018). THE ROLE OF PHILOSOPHER IN THE FORM OF THE DIALECTICAL THINKING FOR STUDENT. UTEHY Journal of Science and Technology, 16, 109-112. Retrieved from https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/154