ACCOUNTING FOR VALUE ADDED TAX AT ENTERPRISES IN KHOAI CHAU DISTRICT

  • Do Thi Thuy Hung Yen University of Technology and Education
  • Do Tien Hung Hung Yen University of Technology and Education
  • Le Thi Hong Quyen Hung Yen University of Technology and Education
  • Nguyen Thi Hai Yen Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: Accounting method, taxation value.

Abstract

This paper presents the research content; research methods and some of the results of research: Method of accounting value added tax, accounting and management of value added tax, Value added tax of enterprises in Khoai Chau district, Improving the efficiency of tax collection management

References

Bộ Tài chính (2016), Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, NXB Tài chính, Hà Nội.

Bộ Tài chính (2015), Thông tư 26/2015/TT-BTC.

Bộ Tài chính (2014), Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Bộ Tài chính (2014), Thông tư số 200/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

Bộ Tài chính (2013), Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

Bộ Tài chính (2013), Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013.

Chi cục thuế Khoái Châu, Báo cáo tình hình thu nộp thuế năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017.

Công ty CP Minh Anh, công ty CP công nghiệp phát triển 368, công ty TNHH TM Tân Dịu Hưng, công ty TNHH xây dựng VN Nhật Minh (2016, 2017), Tài liệu kế toán.

Published
2018-01-08
How to Cite
Do Thi Thuy, Do Tien Hung, Le Thi Hong Quyen, & Nguyen Thi Hai Yen. (2018). ACCOUNTING FOR VALUE ADDED TAX AT ENTERPRISES IN KHOAI CHAU DISTRICT. UTEHY Journal of Science and Technology, 16, 99-104. Retrieved from https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/152