WEATHER FORECAST AND PATTERN CHARACTER RECOGNITION BY BACKPROPAGATION NEURAL NETWORKS

  • Nguyen Quang Hoan Hung Yen University of Technology and Education
  • Ly Dong Ha Dien Bien Economic - Technical College
  • Ngo Xuan Trang Department of Natural Resources and Environment of Dien Bien Province
  • Le Cong Hieu Van Lang University
Keywords: Artificial Neural Network, Forecast, BackPropagation Algorithm (BP), Pattern Recognition

Abstract

In this paper, we use BackPropagation Neural Networks to forecast weather of the DienBien province and pattern character recognition on motobicyle codetable. Data for the forecasting are acquired from AccWeather on period time 2015-2017 years for learing (include 70% total data) and testing (include 30% total data). Data for the pattern character recognition on motobicyle codetable are acquired from 64 provinces of Vietnam. The evaluation of two problems using BackPropagation Neural Networkis is proposed.

References

Hồ Thị Minh Hà, Nguyễn Hướng Điền (2006), Thử nghiệm dự báo lượng mưa ngày bằng quy tắc sử dụng mạng thần kinh nhân tạo hiệu chỉnh sản phẩm mô hình số, Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia, Hải Dương.

Nguyễn Quang Hoan, Đoàn Hồng Quang (2014), Dự báo chỉ số giá chứng khoán bằng mạng Nơ ron-Mờ hồi quy, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, Số 1/2014.

Hoàng Phúc Lâm, Nguyễn Hướng Điền, Công Thanh, Hoàng Thanh Vân (2007), Sử dụng mạng nơron đa lớp truyền thẳng và mạng truy hồi dự báo tổng lượng bức xạ ngày cho một số trạm ở đồng bằng phía bắc Việt Nam, Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 10 (559).

Bin Li (2002), Spatial Interpolation of Weather Variables using Artificial Neural Network, Master of Science, University of Georgia, Greece.

David Silverman, John A. Dracup (2000), Artificial Neural Networks and Long-Range Precipitation Prediction in California, Journal of Applied Meteorology, vol 39, pp. 57-66.

Chi–Teng Lin, C.S. George Lee. (1996), Neural Fuzzy Systems, A Neuro-Fuzzy Synergism to Intelligent Systems, Prentice-Hall International, Inc.

Caruana, Rich; Lawrence, Steve; Giles, Lee. (2000), Overfiting in Neural Net: Back Propagation, Conjugate Gradient, and Early Stopping

Published
2018-01-08
How to Cite
Nguyen Quang Hoan, Ly Dong Ha, Ngo Xuan Trang, & Le Cong Hieu. (2018). WEATHER FORECAST AND PATTERN CHARACTER RECOGNITION BY BACKPROPAGATION NEURAL NETWORKS. UTEHY Journal of Science and Technology, 16, 57-63. Retrieved from https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/145