THE REGULATION ON LABOUR USAGE AT PUBLIC ADMINISTRATIVE UNITS

  • Le Thi Nga Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: Labour usage, labour contract, employment contract

Abstract

The public administrative units use diffent types of labours that are govered by different labour regulations. This article analyzes the legal provision in the Law on Public Employees 2010 and the Labor Code 2012 in using types of labours.

References

. Luật viên chức năm 2010

. Bộ luật lao động năm 2012

. Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

. Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

. Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

. Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức.

. Nghị định 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động.

. Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc nhất định trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Published
2020-04-10
How to Cite
Le Thi Nga. (2020). THE REGULATION ON LABOUR USAGE AT PUBLIC ADMINISTRATIVE UNITS. UTEHY Journal of Science and Technology, 21, 98-102. Retrieved from https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/12