SOLUTIONS FOR PUBLIC RELATIONS ACTIVITIES IN THE ENROLLMENT PROCESS AT THE HUNG YEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION

  • Nguyen Quoc Tuan Hung Yen University of Technology and Education
  • Ho Thi Mai Luong Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: Public relations, enrollment, marketing

Abstract

Enrollment work in universities today is one of the decisive factors in the development of the school. In order to carry out this task, it is necessary to invest satisfactorily and have effective solutions to public relations activities in enrollment so that new enrollment can be achieved. This is also a problem that Hung Yen University of Technology and Education has set out to successfully implement the mission and vision of the School. The article focuses on assessing the reality of public relations activities in the recruitment process at Hung Yen University of Technology and Education so as to work out solutions such as promoting internal public relations activities; development of events; strengthen communication relations; enhance public relations activities; Organizing staff training for staff recruiting.

References

Trần Minh Đạo. Giáo trình Marketing căn bản, NXB Giáo dục Việt Nam, 2011.

Philip Kotler. Giáo trình Quản trị Marketing, NXB Lao động xã hội, 2013.

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7, số 38/2005/QH11 Luật Giáo dục thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005.

Quyết định số 04-2003/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên;

Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các trường Đại học và Cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020;

Thủ tướng Chính phủ về “Chiến lược phát triển Giáo dục 2011 – 2020”, 2012. (Ban hành kèm theo Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ).

Published
2018-07-10
How to Cite
Nguyen Quoc Tuan, & Ho Thi Mai Luong. (2018). SOLUTIONS FOR PUBLIC RELATIONS ACTIVITIES IN THE ENROLLMENT PROCESS AT THE HUNG YEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION. UTEHY Journal of Science and Technology, 18, 88-94. Retrieved from https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/116