A STUDY ON MISTAKES IN VERBAL CLASSIFIER COMPLEMENT OF CHINESE LANGUAGE FOR THE ENGLISH – MAJORED – STUDENTS IN HUNG YEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION

  • Nguyen Thi Huong Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: mistakes, verbal classifier complement of chinese, reasons, recommendations

Abstract

In this study, we focus on the mistakes in verbal classifier complement of chinese language for the english – majored – students in Hung Yen university of technology and education. Besides, we analyze the reasons for the problem and give some recommendations of those.

References

Diệp Quang Ban. Ngữ pháp tiếng Việt, tập 2, NXB Giáo dục Hà Nội, 2008, 3 tr. 94-96.

Nguyễn Văn Hiệp. Cú pháp tiếng Việt, NXB Giáo dục Hà Nội, 2009, 15 tr. 14-28.

Trần Thị Thanh Liêm. Giáo trình Hán ngữ Tập 2, Quyển thượng, NXB Thế giới, 9 tr. 137-145.

车慧,《韩国留学生习得汉语补语的偏误分析》, 硕士学位论文, 辽宁师范大学, 2006年, 3页. 23-25.

陈小红,《数量补语的用法和位置》,暨南大学华文学院学报, 2002年 , 第三期, 5 页. 50-54.

范德忠,《越南学生句法成分的偏误分析》,云南师范大学学报, 2009年 , 第三期, 2 页. 4-5.

黄小芳,《马达加斯加学生汉语动量补语习得研究》,硕士学位论文, 江西师范大学, 2014 年, 28页. 13-40.

刘月华等著, 《实用现代汉语语法》- 增订本,商务印书馆, 2001年, 5 页. 614-618.

芮晓伟,《外国学生数量补语句的偏误分析与习得研究》, 硕士学位论文, 南京师范大学, 2008 年, 21 页. 23-43.

阮氏清河,《越南学生汉语数量补语习得与教学对策研究》, 硕士学位论文, 辽宁大学, 2016年, 36页. 54-89.

孙德金,《汉语语法教程》, 北京语言大学出版社, 2002年 , 2页. 161-162.

王江梅,《留学生汉语动量补语教学研究》, 硕士学位论文, 沈阳师范大学, 2016年, 17 页.14-30

Published
2018-07-10
How to Cite
Nguyen Thi Huong. (2018). A STUDY ON MISTAKES IN VERBAL CLASSIFIER COMPLEMENT OF CHINESE LANGUAGE FOR THE ENGLISH – MAJORED – STUDENTS IN HUNG YEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION. UTEHY Journal of Science and Technology, 18, 70-74. Retrieved from https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/113