1.
Nguyen Quang Chung. CHẶN TRÊN CHO XÁC SUẤT THIỆT HẠI TRONG MÔ HÌNH RỦI RO TÁI BẢO HIỂM EXCESS OF LOSS. jst [Internet]. 2021Jun.30 [cited 2022Jun.29];(30):120-3. Available from: http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/466