Le Duy Tung, Do Trong Tan, and Nguyen Van Dua. “THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU H∞ CHO HỆ MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI (UAV) ỨNG DỤNG TRONG PHÁT HIỆN CHÁY RỪNG”. UTEHY Journal of Science and Technology, no. 29 (April 12, 2021): 103-111. Accessed May 22, 2022. http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/443.