Hoang Thanh Thao. “NGHIÊN CỨU ĐỘ BỀN VÀ ĐỘ GIÃN KHI KÉO ĐỨT SỢI TRÊN CÁC NHÓM MÁY THÍ NGHIỆM KÉO ĐỨT”. UTEHY Journal of Science and Technology 26 (September 24, 2020): 105-107. Accessed May 20, 2022. http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/379.