Le Duy Tung, Do Trong Tan, and Nguyen Van Dua. “THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU H∞ CHO HỆ MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI (UAV) ỨNG DỤNG TRONG PHÁT HIỆN CHÁY RỪNG”. UTEHY Journal of Science and Technology, no. 29, Apr. 2021, pp. 103-11, http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/443.