[1]
Nguyen Quang Chung, “CHẶN TRÊN CHO XÁC SUẤT THIỆT HẠI TRONG MÔ HÌNH RỦI RO TÁI BẢO HIỂM EXCESS OF LOSS”, jst, no. 30, pp. 120-123, Jun. 2021.