[1]
Le Duy Tung, Do Trong Tan, and Nguyen Van Dua, “THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU H∞ CHO HỆ MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI (UAV) ỨNG DỤNG TRONG PHÁT HIỆN CHÁY RỪNG”, jst, no. 29, pp. 103-111, Apr. 2021.