[1]
Hoang Thanh Thao, “NGHIÊN CỨU ĐỘ BỀN VÀ ĐỘ GIÃN KHI KÉO ĐỨT SỢI TRÊN CÁC NHÓM MÁY THÍ NGHIỆM KÉO ĐỨT”, jst, vol. 26, pp. 105-107, Sep. 2020.