Nguyen Thi Thuy, Nguyen Huu Hop and Nguyen Thi Cuc (2021) “ĐÁNH GIÁ LỢI ÍCH HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÔNG QUA ‘NGHIÊN CỨU BÀI HỌC’ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN”, UTEHY Journal of Science and Technology, (30), pp. 108-114. Available at: http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/464 (Accessed: 25May2022).