Khong Vu Quang (2021) “THIẾT KẾ KÉT THU HỒI NHIỆT KHÍ THẢI VÀ NHIỆT NƯỚC LÀM MÁT ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG”, UTEHY Journal of Science and Technology, (30), pp. 20-26. Available at: http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/450 (Accessed: 3July2022).