Duong Thi Kim Duc and Vu Dinh Doanh (2021) “NGHIÊN CỨU CÔNG THỨC, HOÀN THIỆN HỆ CỠ SỐ VÀ KHẮC PHỤC NẾP NHĂN NÁCH ÁO DÀI TAY RAGLAN”, UTEHY Journal of Science and Technology, (30), pp. 13-19. Available at: http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/449 (Accessed: 30May2023).