Le Duy Tung, Do Trong Tan and Nguyen Van Dua (2021) “THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU H∞ CHO HỆ MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI (UAV) ỨNG DỤNG TRONG PHÁT HIỆN CHÁY RỪNG”, UTEHY Journal of Science and Technology, (29), pp. 103-111. Available at: http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/443 (Accessed: 29May2022).