Tran Van Thang, Vu Huu Chuyen, and Pham Thi Hoa. 2021. “NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ BƯỚC TIẾN ĐẾN ĐỘ NHÁM BỀ MẶT KHI GIA CÔNG THÉP C45 BẰNG PHƯƠNG PHÁP WEDM”. UTEHY Journal of Science and Technology, no. 30 (June), 95-100. http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/462.