TRINH XUAN YEN. ĐA TẠP ỔN ĐỊNH ĐỐI VỚI PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN NỬA TUYẾN TÍNH TRÊN NỬA TRỤC. UTEHY Journal of Science and Technology, n. 30, p. 115-119, 30 Jun. 2021.