Trinh Xuan Yen. (2021). ĐA TẠP ỔN ĐỊNH ĐỐI VỚI PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN NỬA TUYẾN TÍNH TRÊN NỬA TRỤC. UTEHY Journal of Science and Technology, (30), 115-119. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/465