Nguyen Thanh Phu, Doan Ngoc Hieu, Le Van Thoai, Bui Khac Khanh, Nguyen Minh Tan, Ngo Thi Thao, & Dinh Van Ban. (2021). TỐI ƯU HÓA ĐA MỤC TIÊU DỰA TRÊN PHÂN TÍCH GREY-TAGUCHI NHẰM CẢI THIỆN KHẢ NĂNG LÀM VIỆC CHỊU MÀI MÒN THÔNG QUA CÁC TÍNH CHẤT CỦA LỚP PHỦ WC-12Co BẰNG PHUN HVOF. UTEHY Journal of Science and Technology, (30), 101-107. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/463