Trinh Thi Huyen Trang, & Le Thi Thu Thao. (2021). ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH DỰ BÁO LỢI SUẤT CỔ PHIẾU VNM. UTEHY Journal of Science and Technology, (30), 79-85. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/460