Le Duy Tung, Do Trong Tan, & Nguyen Van Dua. (2021). THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU H∞ CHO HỆ MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI (UAV) ỨNG DỤNG TRONG PHÁT HIỆN CHÁY RỪNG. UTEHY Journal of Science and Technology, (29), 103-111. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/443