Phan Ngoc Tuan, Do Xuan Hung, & Pham Thi Hoa. (2021). ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ ĐẾN ĐỘ NHÁM BỀ MẶT KHI GIA CÔNG THÉP C45. UTEHY Journal of Science and Technology, (29), 92-96. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/441