(1)
Nguyen Quang Chung. CHẶN TRÊN CHO XÁC SUẤT THIỆT HẠI TRONG MÔ HÌNH RỦI RO TÁI BẢO HIỂM EXCESS OF LOSS. jst 2021, 120-123.