(1)
Trinh Xuan Yen. ĐA TẠP ỔN ĐỊNH ĐỐI VỚI PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN NỬA TUYẾN TÍNH TRÊN NỬA TRỤC. jst 2021, 115-119.