(1)
Nguyen Thanh Phu; Doan Ngoc Hieu; Le Van Thoai; Bui Khac Khanh; Nguyen Minh Tan; Ngo Thi Thao; Dinh Van Ban. TỐI ƯU HÓA ĐA MỤC TIÊU DỰA TRÊN PHÂN TÍCH GREY-TAGUCHI NHẰM CẢI THIỆN KHẢ NĂNG LÀM VIỆC CHỊU MÀI MÒN THÔNG QUA CÁC TÍNH CHẤT CỦA LỚP PHỦ WC-12Co BẰNG PHUN HVOF. jst 2021, 101-107.