[1]
Le Duy Tung, Do Trong Tan and Nguyen Van Dua 2021. THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU H∞ CHO HỆ MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI (UAV) ỨNG DỤNG TRONG PHÁT HIỆN CHÁY RỪNG. UTEHY Journal of Science and Technology. 29 (Apr. 2021), 103-111.