SOME ISSUES IN PUBLIC RELATIONS FOR UNIVERSITIES

  • Luong Thi Hai Yen Hung Yen University of Technology and Education
  • Hoang Minh Duc Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: PR in the university

Abstract

Within the framework of the author's article, systematization of the theoretical basis includes concepts, characteristics, roles, and identifies the major issues and groups of the public in universities in the present context: the establishment of PR Department; Innovations that enhance communication work; Identify proper public goals and PR techniques. Issues that need to be addressed to strengthen and promote the strength of public relations in universities.

References

Trần Khánh Đức, Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trong thế kỉ XXI, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2010.

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3, số 08/ 2012/QH13 Luật giáo dục đại học thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012.

Chu Nguyễn Mộng Ngọc, “Định vị thương hiệu trên thị trường đại học, UEF đang ở đâu”. Tạp chí phát triển và hội nhập, 2012, Số 4 (14) - Tháng 5-6/2012, tr. 62-65.

Moi, Ali, PR hiệu quả, NXB Tổng hợp, TP Hồ Chí Minh, 2006.

. Jefkin, Frank, Phá vỡ bí ẩn của PR, Nguyễn Thị Phương Anh và Ngô Anh Thy biên dịch, NXB Trẻ, 2016.

Published
2018-10-10
How to Cite
Luong Thi Hai Yen, & Hoang Minh Duc. (2018). SOME ISSUES IN PUBLIC RELATIONS FOR UNIVERSITIES. UTEHY Journal of Science and Technology, 19, 96-101. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/97