EXPERIMENTAL STUDYING ON THE PROPERTIES OF COMMON RAIL FUEL SYSTEM USING BIODIESEL B50

  • Khong Van Nguyen Hung Yen University of Technology and Education
  • Tran Anh Trung Hanoi University of Science and Technology
  • Nguyen Hoang Vu Military Technical Academy
Keywords: CommonRail, valve SCV, valve RPCV, pressure rail

Abstract

The influence of B50 replacement rate on the conventional low-pressure fuel supply system has been published in many studies. However, research of B50 on control characteristics of a Common Rail (CR) diesel fuel injection system have not been published yet. This paper presents the experimental results of Rail pressure when changing the duty-cycle of fuel metering control valve (valve SCV - Suction Control Valve) fuel rail pressure control valve (valve RPCV – Rail Pressure Control Valve) and B50 on a dynamometer high
pressure pump. Research results directly serve to actively control commonrail fuel system when using B50.

References

Nguyễn Hoàng Vũ, Lại Văn Định, Hà Quang Minh, Xây dựng mô hình mô phỏng hệ thống phun nhiên liệu trên động cơ diesel. Tạp chí Giao thông vận tải, 12/2004.

Nguyễn Hoàng Vũ, Báo cáo tổng kết Đề tài NCKH& PTCN cấp Quốc gia “Nghiên cứu sử dụng nhiên liệu diesel sinh học (B10 và B20) cho phương tiện cơ giới quân sự”; mã số ĐT.06.12/NLSH (thuộc Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025).

Nguyễn Công Lý, Phan Đắc Yến, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Hoàng Vũ, “Tính toán mô phỏng hệ thống phun nhiên liệu của động cơ diesel B2 bằng phần mềm Inject32”. Tạp chí Khoa học & Kỹ thuật, Học viện KTQS, số 148, 06/2012.

Rolf Isermann, Engine Modeling and Control. springer, 2014.

Paolo Lino, Nonlinear modelling and control of a common rail injection system for diesel engines. ScienceDirect, 2007.

V.H Nguyen, H.T.T Vu, H.M DO, J.Y Woo, H.H Jun, Esterification of waste fatty acid from palm oil refining process into biodiesel by heterogeneous catalysis: fuel properties of B10, B20 blends. International Journal of Renewable Energy and Environmental Engineering, Vol. 01, No.01, 2013, pp. 1-5.

http://thietbisuachua.com/

Published
2018-10-10
How to Cite
Khong Van Nguyen, Tran Anh Trung, & Nguyen Hoang Vu. (2018). EXPERIMENTAL STUDYING ON THE PROPERTIES OF COMMON RAIL FUEL SYSTEM USING BIODIESEL B50. UTEHY Journal of Science and Technology, 19, 14-17. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/81