FACTORS AFFECTING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ACTIVITIES IN ENTERPRISES IN HUNG YEN PROVINCE

  • Nguyen Thi Mo Hung Yen University of Technology and Education
  • Hoang Thị Hue Hung Yen University of Technology and Education
  • Bui Thị Thu Thuy Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: human resource management, factor affecting

Abstract

This study focuses on analyzing the factors affecting human resource management in enterprises in Hung Yen province. The data of the study was collected through a survey of 270 directors, managers and employees. The study used a reliability testing method with Cronbach’s alpha coefficient, exploratory factor analysis and linear regression. The results show that internal environmental factors and external environment have a positive impact on human resource management and there is no difference according to age, gender, professional level and position in the management. human resources at businesses.

References

Trần Xuân Cầu. Giáo trình Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực, NXB Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, 2014.

Trần Kim Dung và cộng sự, Cấu trúc tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.Tạp chí phát triển kinh tế, 2017, số 28.

Trần Kim Dung. Quản trị nguồn nhân lực, NXB tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2011.

Nguyễn Vân Điềm và cộng sự. Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Đại học KTQD, 2007.

Vũ Thị Thu Giang, Quản trị nhân sự tại công ty TNHH NN một thành viên Vườn thú Hà Nội, Luận văn thạc sỹ, Hà Nội, 2015.

Phạm Thị Thúy Mai, Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty viễn thông liên tỉnh đến năm 2015, Luận văn thạc sỹ.

Trần Xuân Tuấn, Quản lý nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV thí nghiệm điện Miền Bắc, Luận văn thạc sỹ, Hà Nội, 2015.

Phetsamone Phonevilaisack, Quản trị nguồn nhân lực tại Tổng công ty Điện lực Cộng họà dân chủ nhân dân Lào, Luận án tiến sỹ, 2012.

Đinh Văn Tới, Tác động của quản trị nhân lực đến kết quả phi tài chính của doanh nghiệp trên HOSE. Tài chính. Kỳ 1 2018, 2017, số 8, tr. 100-104.

Đinh Văn Tới, Tác động của các biện pháp quản trị nhân lực đến kết quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam, Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương 2017, 2018, số 490, tr. 81-83.

Đào Văn Tú, Giải pháp tăng cường công tác quản trị nhân lực trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Nghiên cứu Tài chính Kế toán, 2018, số 2, tr. 13-16.

Augustine A. Lado and Mary C. Wilson, Human Resource Systems and Sustained Competitive Advantage: A Competency-Based Perspective. Academy of Management Review, 1994, Vol. 19, No. 4.

Patrick M. Wright, Gary C. McMahan, Theoretical Perspectives for Strategic Human Resource Management, First Published June 1, 1992 Research Article, 1992.

Website: http:hungyen.gov.vn

Published
2019-01-06
How to Cite
Nguyen Thi Mo, Hoang Thị Hue, & Bui Thị Thu Thuy. (2019). FACTORS AFFECTING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ACTIVITIES IN ENTERPRISES IN HUNG YEN PROVINCE. UTEHY Journal of Science and Technology, 20, 47-54. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/61