STUDY ON EVALUATION OF SHIRT FIT THROUGH D-TEX SPECIFICATION

  • Pham Van Quyen Hung Yen University of Technology and Education
  • Ngo Chi Trung Hanoi University of Science and Technology
Keywords: Garment fit, D-tex, 3-D Design, 3-D Simulation

Abstract

The garment fit is one of the most important factors that determine the quality and functionality of the clothes. In recent years, evaluation of garment fit of clothes, mainly through a 2-D dimension assessment, subjective reviews of experts and wearer. In this paper, the authors describe the evaluation of the fit of the shirt through the distance between the surface of the human body skin and the inner side of the shirt (D-tex parameter). This is an important specification for the process of 3-dimensional clothing design. The results of assessing the fit of the shirt through D-tex and 3D simulation are presented in the paper. The fit of the shirt is also evaluated through the reviews of expert and the wearer.

References

J. Fan, W. Lu, L. Hunter, Clothing apparance and fit: Science and technology, Woodhead Publishing Limited, England, 2004.

Liguo Jiang, Juntao Ye, Liming Sun, Jituo Li, Transferring and fitting fixed-sized garments onto bodies of various dimensions and postures. Computer-Aided Design, 106, 2019, pp. 30–42.

Lưu Hoàng, Ngô Chí Trung, Xây dựng lưới bề mặt cơ thể người phục vụ thiết kế quần áo 3 chiều. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, số 11, 2016, tr. 98-104.

Lưu Hoàng, Ngô Chí Trung, Nghiên cứu xây dựng lưới quần áo 3 chiều dựa trên lưới bề mặt cơ thể người. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 10, 2016, tr. 74-82.

Lưu Hoàng, Ngô Chí Trung, Xử lý dữ liệu quét mẫu cơ thể người phục vụ thiết kế quần áo 3 chiều. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, số 16, 2017, tr. 43-49.

Lưu Hoàng, Nghiên cứu xây dựng phương pháp thiết kế kỹ thuật trang phục ứng dụng mô phỏng 3 chiều, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2018.

Đoàn Văn Trác, Nghiên cứu mối quan hệ giữa cơ thể người và quần áo, ứng dụng trong thiết kế trang phục 3 chiều, sử dụng phần mềm mô phỏng Vstitcher GGT, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2013.

Wonseop Lee, Hyeong-Seok Ko, Heuristic misfi t reduction: A programmable approach for 3D garment fi t customization. Computers & Graphics, 71, 2018, pp. 1–13.

Published
2022-03-09
How to Cite
Pham Van Quyen, & Ngo Chi Trung. (2022). STUDY ON EVALUATION OF SHIRT FIT THROUGH D-TEX SPECIFICATION. UTEHY Journal of Science and Technology, 31, 21-27. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/472