MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC TRẠNG VỀ RÀO CẢN CẢN TRỞ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KHOÁI CHÂU TỈNH HƯNG YÊN

  • Hoang Minh Duc Hung Yen University of Technology and Education
  • Nguyen Thi Yen Techincal Economic College To Hieu Hung Yen
  • Hoang Thi Hong Dao Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: Rào cản, rào cản cản trở, kinh tế tư nhân

Abstract

Bài viết đi sâu vào phân tích một số vấn đề thực trạng về các rào cản, cản trở phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Chỉ ra những mặt đạt được, hạn chế và nguyên nhân. Từ đó tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu các rào cản, cản trở giúp cho khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện trong thời gian tới phát triển.

References

Lê Anh Dũng, Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, Luận văn thạc sĩ Trường Đại học nông nghiệp Hà Nội, 2007.

Đảng cộng sản Việt Nam, Nghị quyết số 10-NĐ/TW, Hội nghị lần thứ năm ban chấp hành Trung ương Đảng khó XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Hà Nội, tháng 6/2017.

Niên giám thống kê huyện Khoái Châu năm 2017.

Niên giám thống kê huyện Khoái Châu năm 2019.

Nguyễn Đình Luận, Vai trò của kinh tế tư nhân với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu & trao đổi, năm 2015.

Đỗ Minh Trí, Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm thu hút đầu tư tại tỉnh Hưng Yên, Luận án tiến sỹ kinh tế Học viện nông nghiệp Việt Nam 2015.

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Chuyên đề số 18: Phát triển kinh tế tư nhân và cơ cấu lại nền kinh tế trong điều kiện CMCN 4.0, năm 2018.

Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nghiên cứu các rào cản trong phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, LV Ths trường Đại học SPKT Hưng Yên, năm 2019.

The World Bank, Cập nhật tình hình Phát triển Kinh tế Việt Nam, Chuyên đề tháng 7 năm 2019.

Published
2021-06-30
How to Cite
Hoang Minh Duc, Nguyen Thi Yen, & Hoang Thi Hong Dao. (2021). MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC TRẠNG VỀ RÀO CẢN CẢN TRỞ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KHOÁI CHÂU TỈNH HƯNG YÊN. UTEHY Journal of Science and Technology, (30), 86-94. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/461