ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH DỰ BÁO LỢI SUẤT CỔ PHIẾU VNM

  • Trinh Thi Huyen Trang Hung Yen University of Technology and Education
  • Le Thi Thu Thao Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: mô hình ARCH-GARCH, lợi suất cổ phiếu

Abstract

Dựa trên dữ liệu thu thập là giá đóng cửa của cổ phiếu Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM) theo ngày, từ ngày 31/8/2016 đến ngày 14/9/2020, bao gồm 989 quan sát được sử dụng đo lường sự biến động của giá cổ phiếu và lợi suất ngày. Từ đó sử dụng mô hình ARCH-GARCH để dự báo lợi suất của cổ phiếu VNM. Chuỗi lợi suất theo ngày của VNM tuân theo quy luật phân phối chuẩn và có tính dừng. Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình GARCH(1,1) phù hợp để tiến hành dự báo tỷ suất của cổ phiếu VNM. Những biến động trong quá khứ của thị trường có thể được lặp lại trong hiện tại và nghiên cứu dự báo những biến động của thị trường góp phần cung cấp dữ liệu quan trọng trong việc quyết định phân bổ tài sản, quản lý rủi ro và quản lý các danh mục đầu tư cho các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

References

Time Series Anlysis for Financial Data VI – GARCH model and predicting SPX returns, Auquan, Dec 13, 2017

GARCH(1,1) model – Berkeley Math, math.berkeley.edu

Phạm Chí Khoa, Mô hình Arch – Garch: Dự báo biến động giá chứng khoán qua mô hình Arch – Garch. Tạp chí Tài chính, 2017.

Nguyễn Quang Dong, Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính, nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, 2010.

http://unstats.un.org

Published
2021-06-30
How to Cite
Trinh Thi Huyen Trang, & Le Thi Thu Thao. (2021). ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH DỰ BÁO LỢI SUẤT CỔ PHIẾU VNM. UTEHY Journal of Science and Technology, (30), 79-85. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/460