NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG ĐƯỜNG ĐẾN DAO ĐỘNG CỦA Ô TÔ FORD MONDEO 2.5 AT

  • Nguyen Thanh Tung Vinh Long University of Technology Education
  • Khau Tan Phat Vinh Long University of Technology Education
Keywords: Dao động, ổn định, Ford Mondeo 2.5 AT, chất lượng đường

Abstract

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng đường và vận tốc chuyển động đến dao động và ổn định của ô tô Ford Mondeo 2.5 AT. Tác giả sử dụng phương pháp tách cấu trúc và phương trình Newton-Euler để thiết lập hệ phương trình động lực học ô tô Ford Mondeo 2.5 AT bằng mô hình không gian. Sử dụng phần mềm Matlab-simulink để khảo sát ảnh hưởng của chất lượng đường và vận tốc chuyển động đến dao động và ổn định của ô tô Ford Mondeo 2.5 AT. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi ô tô chạy trên mặt đường tốt B-C và C-D (theo tiêu chuẩn ISO 8608:1995) thì lái xe có thể điều khiển ô tô chạy tới tốc độ 90 km/h; còn trên mặt đường xấu D-E thì vận tốc tối đa là 50 km/h; đối với loại mặt đường rất xấu E-F thì tốc độ ô tô từ 40 km/h trở lại.

References

Võ Văn Hường và các tác giả, Động lực học ô tô, NXB Giáo dục Việt Nam, 2014.

ISO 8608:1995, Mechanical vibration - Road Surface Profiles - Reporting of Measured Data.

ISO 2631-5:2018, Mechanical vibration and shock - Evaluation of human exposure to whole-body vibration.

Wuwei Chen, Integrated vehicle dynamic and control, John Wiley & Sons, Singapore, 2016.

Rajesh Rajamani, Vehicle dynamics and control, Springer, New York, 2012.

Reza N. Jazar, Vehicle dynamics theory and application, Springer, Switzerland, 2017.

Published
2021-04-12
How to Cite
Nguyen Thanh Tung, & Khau Tan Phat. (2021). NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG ĐƯỜNG ĐẾN DAO ĐỘNG CỦA Ô TÔ FORD MONDEO 2.5 AT. UTEHY Journal of Science and Technology, (29), 126-132. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/446