XÁC ĐỊNH TỌA ĐỘ CÁC ĐIỂM THUỘC ĐƯỜNG BAO HÌNH KHAI TRIỂN CỦA CÁC GIAO TUYẾN TRÊN BỀ MẶT TRỤ

  • Nguyen Thi Thu Nga
  • Nguyen Thu Huong Hanoi University of Science and Technology
  • Pham Tuan Anh Hanoi University of Science and Technology
Keywords: Giao hai trụ, khai triển các bề mặt, ứng dụng khai triển trong cơ khí

Abstract

Bài báo trình bày cách xác định tọa độ các điểm thuộc đường bao hình khai triển của các giao tuyến trên bề mặt trụ dựa trên phương pháp giải tích, hình học họa hình kết hợp lập trình tính toán. Các kết quả tính toán được lập trình bằng ngôn ngữ Autolisp thực hiện chức năng xác định tọa độ các điểm thuộc giao tuyến, từ đó xây dựng hình khai triển của giao của các bề mặt trụ, ứng dụng trong cơ khí.

References

Phạm Văn Nhuần, Phạm Tuấn Anh, Khai triển các mặt - Ứng dụng máy tính để vẽ hình khai triển, 2003.

Nguyễn Văn Hiến, Hình học họa hình.

Nguyễn Hữu Lộc, Ngôn ngữ lập trình Autolisp.

Hyukhin S, Modeling the profile of the cylindrical surfaces that are machined with disc tools. Russ Eng Res 27, 2007.

Published
2021-04-12
How to Cite
Nguyen Thi Thu Nga, Nguyen Thu Huong, & Pham Tuan Anh. (2021). XÁC ĐỊNH TỌA ĐỘ CÁC ĐIỂM THUỘC ĐƯỜNG BAO HÌNH KHAI TRIỂN CỦA CÁC GIAO TUYẾN TRÊN BỀ MẶT TRỤ. UTEHY Journal of Science and Technology, (29), 85-91. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/440