BA CẢI TIẾN TRONG GIẢNG DẠY MÔN CƠ HỌC KẾT CẤU

  • Hoang Dinh Tri ThuyLoi University
  • Chu Thi Xuan Hoa ThuyLoi University
Keywords: Đường ảnh hưởng, biểu đồ nội lực, dầm khung siêu tĩnh

Abstract

Bài báo đã đưa ra ba cải tiến trong giảng dạy môn cơ học kết cấu, đó là: chứng minh ba định lý về sự tương hỗ, xác định đại lượng nghiên cứu có đường ảnh hưởng dạng đa giác do tải trọng phân bố gây ra và kiểm tra biểu đồ nội lực trong hệ dầm khung siêu tĩnh. Ba cải tiến sẽ giúp cho giảng dạy, học tập môn cơ học kết cấu thuận lợi hơn.

References

Lều Thọ Trình, Cơ học kết cấu tập 1, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2000.

Lều Thọ Trình, Cơ học kết cấu tập 2, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2001.

Hoàng Đình Trí, Phạm Viết Ngọc, Cách kiểm tra biểu đồ nội lực của hệ siêu tĩnh theo phương pháp chuyển vị, Tuyển tập Hội nghị khoa học trường Đại học Thủy Lợi năm 2017.

Published
2021-04-12
How to Cite
Hoang Dinh Tri, & Chu Thi Xuan Hoa. (2021). BA CẢI TIẾN TRONG GIẢNG DẠY MÔN CƠ HỌC KẾT CẤU. UTEHY Journal of Science and Technology, (29), 61-64. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/434